Laurentiu BALCAN

Botezul cu Duhul Sfant.

45 comentarii

„Pentru penticostali, botezul cu Duhul Sfant este o experienta separata de convertire si ulterioara acesteia. Pentru ca este a doua experienta a credinciosului cu Duhul, prima fiind lucrarea launtrica a Duhului la nasterea din nou, botezul cu Duhul Sfant mai este cunoscut si ca „a doua binecuvantarea” sau ca donum superadditum, „dar suplimentar”.

Botezul cu Duhul Sfant se primeste de regula in contextul rugaciunii si este pus in evindenta de vorbirea in limbi. Credinciosul primeste Duhul Sfant ca pe o imputernicire pentru a fi un martor eficient al lui Isus Hristos, dar, in conformitatea cu invatatura epistolelor pauline, umplerea cu Duhul asigura si putere de sfintire pentru cel botezat, iar pentru biserica daruri spirituale prin care aceasta se zideste.

Botezul cu Duhul Sfant nu este legat de vreun ritual omenesc ci, in suveranitatea Lui, Duhul Isi alege propriul mod de a veni peste cei care Il primesc. Privitor la relatia temporala dintre botezul in apa si botezul cu Duhul Sfant, Duhul Sfant Se primeste de regula dupa botezul in apa (F.A. 2:38), dar poate fi primit si inainte de botez (F.A. 10:44), sau chiar in timpul botezului”.

(John F Tipei, Duhul Sfant – o teologie biblica din perspectiva penticostala, pag 183-184)

Autor: laurentiu balcan

Fiecare vede ceea ce pari, dar putini isi dau seama cine esti in realitate. Fii ceea ce esti!

45 thoughts on “Botezul cu Duhul Sfant.

 1. PACE! CITEVA GINDURI

  BOTEZATI DE ACELASI DUH

  LOCURI IN BIBLIE-TOTAL 7

  A.CARE ARATA SPRE VIITOR

  1.-Mat 3:11 Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Celce vine după mine, este mai puternic decît mine, şi eu nu sînt vrednic să-i duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc.
  2.-Mar 1:8 Eu, da, v’am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfînt
  3.-Luk 3:16 Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cît despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decît mine, şi căruia eu nu sînt vrednic să-i desleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc.
  -Joh 1:32 Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul pogorîndu-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El.
  4.-Joh 1:33 Eu nu-l cunoşteam; dar Celce m’a trimes să botez cu apă, mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt.”
  Joh 1:34 Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”
  IN TOATE IOAN BOTEZATORUL ARATA CA DOMNUL ISUS HRISTOS VA FI PERSOANA CARE VA BOTEZA CU DUHUL SFINT
  FAPTE1:4 Pe cînd Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care,” le-a zis El, „aţi auzit-o dela Mine.
  5.-FAPTE 1:5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt.”
  DOMNUL ISUS AFIRMA -nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt.”

  B.CARE ARATA CEVA INPLINIT-SPRE TRECUT

  FAPTE11:15 Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfînt S’a pogorît peste ei ca şi peste noi la început.
  6.-FAPTE 11:16 Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: „Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt.”
  APOSTOLUL PETRU SE APARA CU PRIVIRE LA NEAMURI – cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?

  C.EXPLICATIA DOCTRINARA
  7.-1Co 12:13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr’un singur Duh

  1.FORMAREA TRUPULUI

  Biserica se formează pe măsură ce creştinii sunt botezaţi de Hristos cu Duhul Sfânt. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup.. La botezul Domnului Isus, Ioan Botezătorul spune despre Domnul Isus „Cel ce vine după mine, este mai puternic decât mine” şi El va boteza „cu Duhul Sfânt şi cu foc” (Mat. 3:11; cf. Marcu 1:8; Luca 3:16; Ioan 1:33). După cum este explicat în versetul următor, botezul cu foc este judecata iadului, arderea „plevei într-un foc care nu se stinge” (Mat. 3:12). Ca Mântuitor, Hristos botează cu Duhul Sfânt; ca Judecător, El botează cu foc. Toţi creştinii primesc botezul cu Duhul Sfânt; toţi necredincioşii vor primi botezul cu foc. De aceea, orice suflet va fi botezat de Hristos.

  . Botezul cu Duhul este în întregime lucrarea lui Dumnezeu şi în fond este sinonim cu mântuirea.. Nu este posibil să fii creştin şi să nu fii botezat de Hristos cu Duhul Sfânt. Şi nu e posibil nici să ai mai multe botezuri cu Duhul Sfânt. este un singur botez cu Duhul Sfânt, botezul lui Hristos cu Duhul pe care îl primesc toţi creştinii atunci când se nasc din nou. Prin acest lucru, Fiul îi pune pe toţi creştinii în sfera puterii şi persoanei Duhului, într-un mediu nou, o atmosferă nouă, o relaţie nouă cu alţii şi o unire nouă -PENTRU A FORMA TRUPUL-BISERICA

  Revărsarea Duhului Sfânt la Cincizecime descoperă de asemenea că acest botez a fost al Domnului Isus Hristos (Fapte 2:32-33) ca împlinire a prezicerii lui Ioan Botezătorul (Mat. 3:11; etc.) şi a Domnului Isus (Ioan 7:37-39; 15:7-15; Fapte 1:5).. Tatăl a trimis pe Fiul şi Fiul a trimis pe Duhul. Fiul este Mântuitorul divin, iar Duhul Sfânt este Mângâietorul, Ajutorul, Mijlocitorul divin.

  Gândul central al lui Pavel din 1 Corinteni 12:13 este că botezul cu acelaşi Duh face Biserica un singur Trup. Dacă ar fi fost mai multe botezuri cu Duhul, ar fi fost mai multe Biserici în loc de una şi întreg raţionamentul lui Pavel ar fi fost distrus. El foloseşte doctrina botezului cu Duhul pentru a arăta unitatea tuturor creştinilor în acest Trup . Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi. Apostolul n-ar fi putut să declare acest adevăr mai clar decât atât. Un singur botez cu Duhul dă naştere unei singure Biserici.

  Prin trup Pavel intelege BISERICA.Botezul DUHULUI il aseaza pe credincios in BISERICA in TRUP Toţi copiii Săi sunt născuţi în casa Sa şi vor rămâne pentru totdeauna în casa Sa. „Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus. (Gal. 3:26-27). Toţi credincioşii în Domnul Isus Hristos când sunt mântuiţi devin pe deplin membrii ai Trupului Său, adică Biserica. „Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi” (Efes. 4:4-6).

  : Scriptura nu conţine nici-o poruncă, nici-o sugestie sau metodă după care creştinii trebuie să caute sau să primească botezul cu Duhul. Nu cauţi şi nu ceri ceea ce ai deja. Creştinii din Samaria care s-au convertit prin slujba lui Filip a trebuit să aştepte puţină vreme pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt, până când Petru şi Ioan au venit în Samaria şi şi-au pus mâinile peste cei convertiţi (Fapte 8:17). În acea situaţie unică de tranziţie, când Biserica lua naştere, acei creştini a trebuit să aştepte după Duhul Sfânt, dar nu li se spusese să-L caute. Scopul acestei excepţii a fost acela de a demonstra apostolilor şi de a aduce la cunoştinţa evreilor în general că, acelaşi Duh Sfânt i-a botezat şi i-a umplut pe samariteni aşa cum i-a botezat şi i-a umplut şi pe evrei – întocmai cum puţin timp după aceea, Petru şi alţi câţiva iudei creştini au fost trimişi să mărturisească lui Corneliu şi casei lui, pentru a se convinge că Evanghelia era pentru toţi oamenii şi să vadă că „darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri” (Fapte 10:44-45).

  2.UMPLEREA TRUPULUI

  Când am fost născuţi din nou, Domnul nu numai ne-a pus în Trupul Său, ci a pus şi Duhul Sfânt în noi. În momentul mântuirii noi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Suntem în Duhul care locuieşte în noi. La fel cum nu există creştini mântuiţi parţial, nu există nici creştini locuiţi parţialA fi botezat cu Duhul, a fi locuit de Duhul este de fapt unul şi acelaşi lucru cu convertirea. Este o faţetă separată a aceluiaşi act glorios care aduce transformare. „Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui” (Rom. 8:9). Cel care nu are Duhul Sfânt nu are viaţa veşnică pentru că viaţa veşnică este viaţa Duhului. De aceea Petru a putut afirma că „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Pet. 1:3-4; cf. Col. 2:10; 1 Cor. 6:19).
  A fi „plin de toată plinătatea lui Dumnezeu” despre care vorbeşte Pavel în Efeseni 3:19 are de-a face cu a trăi pe deplin ceea ce avem deja pe deplin, Când ne încredem în Hristos, suntem total cufundaţi în Duhul şi complet locuiţi de El. Dumnezeu nu are nimic mai mult să pună în noi. El a pus Sinele Său în noi, şi nu poate exista ceva mai mult decât asta. Ceea ce lipseşte este ascultarea noastră deplină, încrederea noastră deplină, supunerea noastră deplină, nu mântuirea Sa deplină, prezenţa sau binecuvântarea Sa.

 2. Draga Ionel,
  Lungimea comentariului tau m-a facut sa pierd putin firul…
  Sunt ideii interesante, dar cu multe dintre ele nu sunt de acord.

  De exemplu afirmatia ta: „Când ne încredem în Hristos, suntem total cufundaţi în Duhul şi complet locuiţi de El. Dumnezeu nu are nimic mai mult să pună în noi. El a pus Sinele Său în noi, şi nu poate exista ceva mai mult decât asta…” mi se pare extrem de riscanta.

  In Fapte 2 ii vedem pe ucenici, care au primit Duhul in Ioan 20:22, ca sunt UMPLUTI de Duhul. Iar in Fapte 4:31 ii vedem, dupa momentul umplerii din fapte 2, ca sunt din nou umpluti cu Duhul Sfant. Deci Dumnezeu are ce sa puna in noi, in fiecare zi….

  Pavel ne spune, in 2Cor 3:18 ,ca suntem transformati prin Duhul Sfant, din slava in slava…adica treptat, nu dintr-o data, nu-i asa?

  Nu vreau sa abordez toate aspectele pe care le-ai amintit, dar afirmatia: „Scriptura nu conţine nici-o poruncă, nici-o sugestie sau metodă după care creştinii trebuie să caute sau să primească botezul cu Duhul.” este din nou usor de contrazis:
  1. Fapte 1:14 „staruiau in rugaciune…” Ce anume crezi ca cereau apostolii si cei 120? Se rugau pentru Irod, pentru Iuda, pentru soacra lui Petru? Nu. Ci e clar ca se rugau sa vina peste ei PROMISIUNEA, adica botezul cu Duhul Sfant.
  2. Fapte 8:15 – „s-au rugat ca sa primeasca Duhul Sfant”
  3. Fapte 19:6 „si-a pus Pavel mainile…Duhul Sfat s-a pogorat.”
  4. Luca 11:13 „…va da Duhul Sfant celor ce i-l cer…”

 3. Fratioare „Ionel” mai sapa/citeste pana gasesti adevarul intreg, nu te oprii doar la o forma de evlavie. Ai prezentat cateva puncte interesante dar ai evitat vizibil sa intri in miezul problemei/subiectului. Gasesc ca te-ai apropiat de doctrina „B” dar din cate vedem mai nou tot mai multi „B”aptisti accepta si descopera punctele pe care Laurentiu le-a prezentat.

  Faptul ca cei care au primit si experimentat botezul D Sf. se sfiesc sa prezinte adevarul intreg lasa loc celor care promoveaza anumite doctrine, si le sustin intr-o forma sau alta pe mai multe forumuri crestine.

  O proba care o repun in discutie!

  Nu demult am asistat multi dintre noi la masa_rotunda a lui „IT” la batjocura si hula care a adus-o acesta la practicile lucrarii D Sf in unele biserici penticostale. Nu au fost multi crestini adevarati care sa-i stea impotriva si sa-i combata ereticismul promovat cu scop de catre acesta, totusi sau gasit unuii care sa-i scoata in evidenta identitatile duble si triple folosite de catre pastoras incepand din perioada comunista chia si la R/E Libera. Parte din acest intinerar care a starnit interesul presei romane il gasiti pe Strajerul incepand cu mesajul 227, defapt faptul ca acesta si-a prins urechile in cursa construita de el si odata prins a incercat sa o ia la fuga prin inchiderea mesei rotunde, m-a determinat sa deschid forumul grupului yahoo strajerul, tocmai pentru a intra dezvaluirea unei parti de adevar. A cam trecut putin timp de atunci si nu cred ca gresesc daca pun pe tapet din nou hula acestui ($) pion care a deschis portile ($) pionajului spre varful bisericilor neoprotestante din Romania.

  Daca tot venii vorba despre acest subiect contraversat voi incepe sa postez pe strajerul parte din intinerarul acestuia poate vom mai face un pas spre adevarul (blocat) care se lasa asteptat.

  Strajerul

  http://groups.yahoo.com/group/strajerul/message/227
  http://groups.yahoo.com/group/strajerul/message/596

 4. Citez : ,,El a pus Sinele Său în noi, şi nu poate exista ceva mai mult decât asta…” mi se pare extrem de riscanta.”
  Coloseni 2;9-10;Caci in EL locuieste trupeste toata plinatatea Dumnezeirii
  Voi aveti totul deplin in EL,care este Capul oricarei domnii…..
  nu este nimic riscant aici….

  Citez:In Fapte 2 ii vedem pe ucenici, care au primit Duhul in Ioan 20:22, ca sunt UMPLUTI de Duhul. Iar in Fapte 4:31 ii vedem, dupa momentul umplerii din fapte 2, ca sunt din nou umpluti cu Duhul Sfant. Deci Dumnezeu are ce sa puna in noi, in fiecare zi….

  Botezul cu Duhul Sfint nu este tot una cu UMPLEREA CU DUHUL despre care gasim:

  15 LOCURI IN BIBLIE

  A. CA O PUTERE SAU CA O MARTURIE DEOSEBITA PENTRU SLUJBA

  1. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale.
  Luca 1:15
  2. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, şi Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt.
  Luca 1:41
  3. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a proorocit şi a zis:
  Luca 1:67
  4. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.
  Faptele Apostolilor 2:4
  5.Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
  Faptele Apostolilor 4:8
  6. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
  Faptele Apostolilor 4:31
  7. Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea, şi să te umpli de Duhul Sfânt.”
  Faptele Apostolilor 9:17
  8. Atunci Saul, care se mai numeşte şi Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat ţintă la el,
  Faptele Apostolilor 13:9

  B .O STARE PE CARE AR TREBUI SA O CAUTAM

  9. Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan, şi a fost dus de Duhul în pustie,
  Luca 4:1
  10. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune pe care îi vom pune la slujba aceasta.
  Faptele Apostolilor 6:3
  11. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia.
  Faptele Apostolilor 6:5
  12. Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;
  Faptele Apostolilor 7:55
  13. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi destul de mult norod s-a adaos la Domnul.
  Faptele Apostolilor 11:24
  14. în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.
  Faptele Apostolilor 13:52
  15. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.
  Efeseni 5:18

  MULT HAR1

 5. Ai dreptate..nu e nimic riscant in contextul din Coloseni 2. Dar in contextul in care ai folosit tu afirmatia aceasta este riscanta, din punctul meu de vedere. Eu, ca penticostal si ca teolog, cred ca D-zeu are multe lucruri sa puna in noi, dupa ce am fost mantuiti. Vad botezul cu Duhul Sfant ca pe o a doua binecuvantare, dupa cea a mantuirii.

  Din punctul meu de vedere, „botezul cu Duhul Sfant” este umplerea initiala cu Duhul Sfant. Umplerea cu Duhul Sfant trebuie repetata ulterior – este o stare in care trebuie sa se gaseasca permanent un crestin.

  IN Fapte 1:5 Isus spune: „…nu dupa multe zile veti fi BOTEZATI cu Duhul Sfant”, iar in Fapte 2:4, Luca descrie botezul cu Duhul Sfant, folosind cuvintele „toti s-au UMPLUT de Duh Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi…”

  Exista un singur botez cu Duhul Sfant si nenumarate umpleri cu Duhul…

 6. Exact acest lucru am afirmat si eu EXISTA UN SINGUR BOTEZ CU DUHUL SFINT CARE IL ASEAZA PE CEL CREDINCIOS IN TRUPUL LUI HRISTOS [BISERICA SA] ,care nu este tot una cu UMPEREA, CARE ESTE O STARE IN CARE AR TREBUI SA UMBLAM indeplinind citeva conditii , de pilda:

  Gal 5:16 Zic dar: UMBLATI CIRMUITI DE DUHUL, şi nu împliniţi poftele firii pămînteşti.
  Gal 5:25 Dacă trăim Duhul, să şi umblăm prin Duhul.
  Romani 12:1 Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, Sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

  1TES.5.15 Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi.
  16 Bucuraţi-vă întotdeauna.
  17 Rugaţi-vă neîncetat.
  18 Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
  19 NU STINGETI DUHUL.

  Efeseni 4:20 Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos;
  21 dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi,
  22 cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare;
  23 şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre,
  24 şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
  25 De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” pentru că Suntem mădulare unii altora.
  26 „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi”. Să n-apună soarele peste mânia voastră,
  27 şi să nu daţi prilej diavolului.
  28 Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
  29 Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
  30 SA NU INTRISTATI PE DUHUL SFINT al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
  31 Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
  32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.
  Efeseni 5:1 Urmaţi, deci, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi.
  2 Trăiţi în dragoste, dupăcum şi Hristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu.
  3 Curvia sau orice altfel de necurăţie sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.
  4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu Sunt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţumire.
  5 Căci ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu

  2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

  MULT HAR1

 7. Pentru mine, umplerea cu Duhul Sfant, manifestarea darurilor in Biserica sunt lucrurile cele mai tainice si mai minunate din viata de credincios!

 8. Citez: „Botezul cu Duhul Sfant se primeste de regula in contextul rugaciunii si este pus in evindenta de vorbirea in limbi.”

  Să înțeleg că dacă nu vorbesc în limbi asta înseamnă că nu am fost botezat cu Duhul Sfînt?

  Puteți explica, vă rog mult, ce înseamnă vorbirea în limbi? Este un dar? Dacă da, atunci la ce folosește? Are acces oricine la el, sau e selectiv, doar pentru cei ce îl cer?

  Mulțumesc mult

 9. „Sunt mantuit daca nu sunt botezat in apa?” – in unele cazuri, da. Dar regula – pe care o intalnim in Scriptura – spune: „cine va crede si se va boteza va fi mantuit”

  Ca regula, cel putin in Fapte, cei care au fost botezati cu Duhul Sfant au vorbit in alte limbi. Vorbirea in alte limbi este o vorbire supranaturala prin care omul proclama lucrarile minunate ale lui Dumnezeu. Vorbirea in alte limbi este un SEMN exterior al botezului cu Duhul Sfant, dar este si un dar, atunci cand, insotita de talmacire, duce la zidirea spirituala a intregii Biserici.

  Nu sunt in masura sa-ti raspund la intrebarea: „Să înțeleg că dacă nu vorbesc în limbi asta înseamnă că nu am fost botezat cu Duhul Sfînt?” Tu trebuie sa verifici lucrul acesta. Eu nu iti cunosc experientele.

  Pentru a te edifica asupra subiectului, iti recomand o carte foarte buna: Duhul Sfant, de John Tipei, pe care o poti gasi in majoritatea librariilor crestine.

  • Frati mei penticostali de ce nu vorbiti in lmbi cunoscute ca la rusalii?Am asistat la o seara de staruinta si trei ore au urlat au strigat au batut din palme si in final unul singur zice ca ar fi vorbit in alte limbi dar ma intreb de ce nu se staruie sa se pocaiasca oameni?sa se vorbeasca in limbile de la rusalii?clare sa mergem in misiune nu foloseste la absolut nimic vorbirea asta incilcita….se separa adunarea in cei ce vorbesc asdica sfintii…si cei care nu vorbesc adica pacatosii….dar unde este roada intrb eu de ce nu umblati sa aduceti oameni in adunare sa vestiti EVANGHELIA DOMNULUI

 10. Da, ești mîntuit și înainte de botezul în apă. De acord. De exemplu, am fost mîntuit, m-am pocăit, și mai sunt 3 saptămîni pănă la botez, dar între timp vine răpirea bisericii. Ajung cu El în ceruri? Da. Eu atunci cînd m-am hotărît pentru a-L urma, simțeam nevoia și dorința de a lua botezul, ca apoi la catiheză să aflu că aceasta era de fapt o poruncă, anume să intru și să-L mărturisesc în apă.

  În legătură cu vorbirea în limbi, nu înțeleg de ce cineva trebuie să spună niște lucruri pe care nimeni nu le înțelege, în public. Nu înțeleg cui folosește, pe cine zidește. Cine poate tălmăci această vorbire în limbi? De ce trebuie să vorbească cineva cuvinte străine, și apoi un altul să ”traducă”? Nu e mai logic să ne zică respectivul direct în română despre ce vrea să zică? Sunt confuz… și răspunsul sunt sigur că nu-l voi găsi degrabă.

  Totuși, nu înțeleg încă un lucru. Eu credeam că ce a fost acolo în Fapte este de fapt cam așa: unul vorbea, și în acelși timp, înțelegeau toții oamenii, care erau vorbitori de… 10 limbi diferite, spre exemplu. Era nevoie de o explozie ca a unei grenade, pentru ca toate neamurile să priceapă Cuvîntul. Acum avem radio, televiziune, internet… și translatori. De ce să luăm un lucru excepțional, cum a fost vorbirea în limbi de atunci, un lucru care este unicat și care nu s-a mai întîmplat în 2000 de ani și să-l facem doctrină? Atunci, de ce Duhul Sfînt nu se mai pogoară sub formă de porumbel sau limbi de foc, ca la Rusalii?

  Dacă e un dar, încredințarea mea este că trebuie folosit pentru ceilalți. De aceea se numește ”dar”, pentru că trebuie dăruit.

  Sper că nu am deranjat prea tare cu întrebările. Mulțumesc de recomandare.

 11. Fapte 2, nu este singurul pasaj din Scriptura unde se vorbeste de vorbirea in alte limbi. Acolo e manifestarea puternica a semnului pentru cei necredinciosi.

  De ce a ales Dumnezeu vorbirea in alte limbi? Aici ar trebui sa-l intrebi pe El.
  Faptul ca pui la indoiala „puterea de zidire” a vorbirii in alte limbi, imi arata faptul ca nu ai avut ocazia sa experimentezi manifestarile Duhului intr-un mod autentic.1Corinteni 14:4: „…se zideste pe sine’.

  Vorbirea in alte limbi nu e intalnita numai la penticostali si in nici un caz nu sunt deacord cu tine cand spui: „un lucru care este unicat și care nu s-a mai întîmplat în 2000 de ani și să-l facem doctrină?
  Nu stiu daca ai citit „Nobletea suferintei”, de Sabina Wurbrand. La un moment dat ea vorbeste de experienta vorbirii in alte limbi si spune ca puterea acestei experiente a tinut-o in viata.
  Am sa incerc sa caut pasajul…e interesant, mai ales pentru ca ei erau luterani.

  Sunt relatari in care s-au vazut „limbi de foc” in secolul 20…

 12. Legat de vorbirea in limbi, cel mai bun articol pe care l-am citit este (de departe) cel scris de Zac Poonen si consultabil aici: http://www.cfcindia.com/web/mainpages/articles.php?display=article07
  (The Truth About Speaking in Tongues)

 13. E interesant articolul, Adi. E… complet aș zice.

  Însă eu cred că va rămîne un subiect controversat pînă la venirea Lui. De ce nu apare în toate biserice acest dar? Nu știu, însă știu că citim aceeași Biblie, avem același Dumnezeu, și totuși înțelegem atît de diferit.

  Domnule Laurențiu, cînd am spus că acesta a fost un eveniment unicat, m-am referit la perioada de timp. În decursul a cîți ani să se fi manifestat acest dar? O viață de om? Din nou, nu știu.

  Nu știu unde s-au văzut acele limbi de foc, sau cine le-a văzut? În secolul 20 se văd multe, credeți-mă. Oamenii văd de toate, mai ales de cînd lumea a intrat în biserică, sau biserica în lume.

  M-am născut într-o familie de pocăiți, și totuși n-am văzut în toată viața mea ce înseamnă să vorbești în limbi. Am văzut filmări doar. Recunosc că nu am experiență. Sper să fiu și eu martor odată la așa ceva. Chiar aș vrea din toată inima să văd ce se petrece. Dacă darul e doar pentru tine, așa cum scrie în articolul de la Adi, atunci nu înțeleg de ce se manifestă în public, fix la ora cînd biserica are program, și nu în odăița fiecăruia. Dacă darul este menit să zidească pe ceilalți, tînjesc să fiu martor la o asemenea vorbire în limbi, să mă simt și eu zidit. Nu să particip cu emoțiile, cu acele stări de exaltare pe care la simți adesea la unele cîntări sau unele predici unde se țipă și se urlă la propriu, cu alte cuvinte – se manipulează, iar cînd părăsești biserica, te simți gol din nou; nu așa.

  Nu pot decît să mă rog Lui să-mi facă și hatîrul acesta, dacă va fi voia Sa.

  Domnul să vă binecuvînteze cu multă putere în continuare!

 14. Adi ne-a recomandat un articol interesant. Sunt cateva principii foarte interesante acolo. De exemplu, sa abuzezi de daruri este diabolic. Nu suntem chemati sa manipulam oamenii prin pseudomanifestari spirituale. Pe de alta parte, negarea si batjocorirea vorbirii in alte limbi este, deasemena, diabolica. Trebuie sa fie un echilibru si un respect fata de cei ce au alte incredintari.

  Eu am fost martor la vorbiri in limbi autentice si iti pot spune ca e ceva minunat. In orice caz, ceea ce produce confuzie si dezordine in foarte multe biserici este modul reductionist in care e privita vorbirea in alte limbi, ca si cum ea ar fi un scop in sine. Pe noi ar trebui sa ne intereseze in primul rand EXPERIENTA umplerii cu Duhul Sfant – a umplerii cu putere de sus – nu neaparat vorbirea in limbi. Ea vine automat cand cineva se umple de Duhul Sfant, nu trebuie sa o prelucram noi.

  Se manipuleaza? Bineinteles ca da. Aici e buba. Un mar rau le strica pe toate. Un „manipulator nesimtit” ii poate face pe ceilalti sa spuna: „ce vorbire, ma, e facatura…”

  Exista vorbire in alte limbi autentica? Bineinteles ca da. Biblia ne vorbeste despre asa ceva , dar si experientele zecilor de mii de oameni care au experimentat o umplere cu Duhul Sfant autentica.

 15. interesant articolul despre DUHUL SFANT dar ca o replica la cele spuse ce inseamna oare cuvantul botez?……orice crestin cat de imatur ar fi stie ca inseamna scufundare atunci inseamna ca vorbim de scufundare in DUHUL si pun o intrebare poti sa fi scufundat IN DUHUL adica BOTEZAT CU DUHUL si imatur spiritual in acelasi timp?ca asa esti in momentul nasteri din nou bebelas in credinta,poate raspunde careva!!

 16. eu am o nelamurire…fratele Pustan a spus ca botezul cu Duhul Sfant are ca semn vorbirea in limbi, dar a mai spus ca asta trebuie sa se manifeste in viata celui botezat cu Duhul Sf toata viata. dar in Biblie scrie ca Duhul da fiecaruia cum vrea: vorbire in limbi, prorocii si alte daruri duhovnicesti=> unii pot sa nu aiba vorbirea in limbi, pentru ca Duhul Sfant nu le da tuturor la fel, ci fiecaruia dupa cum voieste. atunci de ce se spune ca vorbirea in limbi e semnul primirii botezului cu Duhul Sfant? binenteles, acesta era semnul in Fapte, dar problema mai mare este ca unii pastori spun ca daca nu ai vorbirea in limbi toata viata, nu ai avut un botez cu Duhul Sfant autentic. si de ce trebuie sa se faca staruinta ca sa primesti botezul cu Duhul Sfant? daca te rogi in gandul tau..sau singur in camera ta…nu il poti primi? mie mi se pare ca si galagia de la staruinta contribuie enorm la starea pe care o are cel ce se roaga in acel moment. un om poate sa se roage din toata inima acasa pentru botezul cu Duhul Sfant, dar sa nu il primeasca?de ce? de ce doar la staruinta? sper ca ati inteles ce am vrut sa spun…as vrea sa stiu un raspuns…

 17. Ca penticostali asa marturisim: semnul (EXTERIOR al) botezului cu Duhul Sfant este vorbirea in alte limbi. Ne bazam in special pe cele 5 texte din Fapte care fac referire la botezul cu Duhul Sfant. Daca vorbirea in limbi se manifesta toata viata este un subiect discutabil. Nu avem argumente solide care sa sustina aceasta idee.

  Staruinta nu e o regula obligatorie. Cunosc multe persoane care NU au fost botezate la seri de staruinta. Dar staruinta – daca se desfasoara dupa principii biblice! – poate fi de mare ajutor pentru cei ce vor sa fie botezati cu Duhul Sfant.

  Poti primi botezul cu Duhul Sfant si in camera ta? Cu siguranta ca DA! Eu asa l-am primit. Am auzit de un frate care l-a primit in cires. Culegea cirese si canta Domnului. In timpul laudei a fost botezat cu Duhul Sfant si era asa de bucuros ca abia s-a putut cobori din cires.

  Unele seri de staruinta pot induce sentimente false si experiente false. Autenticitatea botezului, in cele din urma, se vede in ROADA!

 18. Ma incurajezi in acetse discutii,iar tema nu-i deloc simpla!
  Frate Laurentiu,eu pot sa-ti adeveresc,ca dorinta dupa extaz,nu induce
  si in mod necesar o autentica experienta !
  Majoritatea cautatorilor sinceri,dau de o formula care se afirma ca si
  regula de aur:STARUINTA dupa D.Sfant !
  Din Apostolul credintei(Smith Swinglesworth)eu am aflat ca omul acesta
  nu a dorit o:- senzatie,un extaz,o reverie,ci Il dorea fierbinte pe D-zeu
  Vedeti ce experiente a trait el !Dar budistul Sadu Sundar Sing ???
  Eh,vorba destul de sincera a distinsului nostru prof.Gabriel Valeriu An-
  dreescu …,,ceva folclor in poveste,aduce ca si condimentele,SENSUL
  dorit in afirmatii „….
  Dar sa fim onesti,oare sa-l cautam in staruinti cu efort disperat,sau
  sa-L cautam ascultand deplin de Cuv Sau,prin traire vie,si El sa
  preia fiinta in stapanirea Lui ?!
  Da vrem un semn,un certificat,o legimitate,o siguranta,dar asta-i
  altceva decat….Dumnezeu,este neceredinta !!!!!

 19. CE sa zicem noi despre cap.15 si v.1-17 din Evanghelia dupa Ioan?
  Pai aici cum este cu……Botezul cu D.Sfant ?
  Ori este si aici …….cumva,NU ?

 20. Sunt convins ca multi cauta experienta si nu PERSOANA. Multi cauta extazul si nu plinatatea. Dar asta nu inseamna ca staruinta nu e necesara.

  Nu simturile ar trebui sa ne intereseze in primul rand, dar nici nu le putem desconsidera. Experientele care ating simturile pot fi benefice, cu conditia ca omul sa nu fie disperat in a experimenta o anumita senzatie. Disperarea duce la RIDICOL. Fiecare experienta ar trebui sa schimbe inima noastra. Daca nu o schimba, atunci e doar o senzatie…folclor.

  Botez cu Duhul Sfant in Ioan 15? La ce va referiti?

 21. Vreau si eu sa va pun o intrebare, se pare ca aveti cunostinta neccesara ptr. ami raspunde.
  Am intalnit „forme” de staruinta care mie personal mi se par , sa zicem sureale.
  Mai precis, repetarea constanta a unui cuvant, sau cateva putine, de obicei „sangele lui isus” sau „osana” sau „marire tie”

  Eu consider, fara sa am experiente in domeniu, ca repetand mereu omul se poate autohiptotiza, probabil se face singur sa creada ca a primit DS.

  Ce parere aveti? Sau cum se staruie „biblic” ?
  Merci ptr. raspuns si scuzati romana mea.
  Pace.

 22. Aceste forme de staruinta pe care le-ati aminit fac parte din asa numita „scoala a vorbitorilor in limbi”. Daca Duhul nu ii boteaza, atunci ii botezam noi, ii invatam noi vorbirea in alte limbi.

  Nu sunt metode biblice de staruinta si nici recomandate pentru a fi practicate de biserica. Staruinta biblica e in rugaciune, in rugaciune de lauda si adorare. Noi nu repetam cuvinte la nesfarsit, nu bolborosim, noi il laudam pe Dumnezeu si Dumnezeu stie ce are de facut.

  mult har.

 23. provin dintr-un mediu religios unde nici vorba sa se creada in botezul cu Duhul Sfant ca experienta diferita de cea a nasterii din nou.
  citind insa marturiile unor oameni sfinti folositi de Dumnezeu am fost convins de necesitatea primirii Duhului Sfant, nu in sensul ca El n-ar fi acolo ci mai degraba ca El sa aiba pe deplin controlul.

  Nu pot intelege insa de ce unii frati ca John Tipei sustin ca vorbirea in limbi este evidenta unica primirii Duhului Sfant deoarece au existat nenumarati sfinti care nu au vorbit in limbi si e evident ca puterea Duhului Sfant a lucrat prin ei si in ei.
  Mentionez doar cativa: Charles Finney, D.L. Moody, R.A. Torrey, A.W.Tozer, A.B.Simpson, William Booth, Andrew Murray, John Wesley etc.
  Intr-un fel inteleg, asa cum unele denominatiuni nu accepta ca exista botez cu Duhul Sfant separat de convertire asa si fratii penticostali inteleg ca nu exista separat de vorbirea in limbi. Mediul in care crestem si ceea ce auzim isi pun amprenta extraordinar de mult pe fiecare din noi.

 24. Pace.Laurentiu vreau sati fac o marturisire care ma deranjeaza de foarte mult timp.Am trait intro biserica ptent.care am mai mentionato si intrun alt comentariu nu stiu daca lai citit, in biserica aceasta mai lipsea putin si era pacat si sa respiri.Sint convins ca toate aceste lucruri sint concluzia,ignorantei,incapacitatii si lipsa studiului biblic.Acolo nu trebuie sa stii prea multe,din contra nu trebue sa stii nimic.Copii nu pot fi mai destepti ca parintii, altfel esti neascultator.In fine, ar fi n. lucruri de spus.Traesc in diaspora din 91am avut binecuvintarea sa vizitez biserici pent.a mai multor natiuni.Am avut ocazia sa studiez mult mai mult ca in romania,am avut ocazia sa stau de vorba de multe ori,cu oameni alui D_zeu de foarte mare insemnatate.Eu personal nu am gasit inca textul in biblie ,unde ne spune ca trebue sa staruim ca sa vorbim in limbi.Daca il ai damil te rog.In ori ce caz nu cred ca este acesta modul,sa strigi timp de 2…3 ore dupa prinz si apoi iarasi 2…3 ore seara, pe timp de 2…3 saptamini ….cuvintul botez, in plus sa ai alte 10….15 persoane in jurul tau care se roaga cu un ton foarte confuzional si te indemna lucruri care nu sint bazate pe texte biblice.De ex.da drumu la limba sa spuna ce vrea ea,nu te gindi ce spui, concentreazate la un singur lucru D_nul Isus,striga mai tare etc.Sincer,sint foarte dezamagit.90% di bisericile penticostale din ro. practica modul acesta.Cam de 8..9 ani sa sa infiintat o biserica pent. de ro. la 10 km.de mine,din nefericire ei practica tot modul ecesta,sincer nuvreu sa vrecventez prefer sa fac 40 de km.la biserica penticostala care am cunoscuto cind am venit aici.Aici se pune foarte mare accent, pe dragoste fata de aproapele tau, nu in ultiml rind dragoste pnt. D_zeu.Daca stam bine si analizam in tote textele ap. pavel ne invata sa cautam alte daruri, mult mai importante pt. biserica. Vorbirea in limbi e in toate tex. cu mai putina importanta.Ultima carte citita nu de mult de Tomas Hainz foarte interesanta.Dupa finalul acestui comentariu, vreau sami spui tu te rog, daca trebue sa se starue pentru a vorbi in limbi si in ce mod. Multumesc foarte mult. Sa fiti plini de dracoste ca asa impliniti legea.

 25. Nicaieri in Biblie nu ni se spune ca trebuie sa ne rugam pentru vorbirea in alte limbi, ci pentru plinatatea Duhului.

  Cand scopul staruintei in rugaciune e plinatatea Duhului, nu vorbirea in limbi, abuzurile pe care le-ai mentionat nu isi vor avea locul. Din pacate foarte multi sunt mai interesati de dar, nu de Datator; de vorbirea in limbi, nu de plinatatea Duhului.

  Vorbirea in alte limbi nu trebuie sa fie un scop in sine. Apostolii au asteptat fagaduinta Tatalui, botezul cu Duhul Sfant, nu limbile de foc. Noi credem ca vorbirea in alte limbi este un semn, care confirma experienta botezului cu Duhul Sfant, nu un scop in sine.

 26. Nefiind penticostala,cred ca pecetluirea cu Duhul Sfant este similara cu nasterea din nou,cand Duhul Sfant se revarsa peste acea persoana,ca trebuie sa cerem neincetat Plinatatea Duhului Sfant,si ca trebuie sa
  folosim darurile spre folosul altora,caci pentru aceasta ni-s date…
  fiecare are cate un dar…care poate fi altora spre bine,darul mangaierilor,al rugaciunii,al facerii de bine..cat despre vorbirea in limbi,apostolul Pavel spune ca el vorbea in limbi,mai bine decat ei toti,dar daca nu spui vorbe deslusite,atunci mai bine taci….de ce nu acutam darul vindecarilor mai bine? de ce nu scoatem dracii?….
  Cred ca plinatatea Duhului e toata cheia,,,
  Am frecventat mult timp,biserica penticostala din Brasov,,,acolo pastorul le spune de la amvon”veniti la biserica,adormiti aici si apo spunteti ca ati avut vedenii”..
  Tptul este sa nu interpretam Scriptura,dupa confesiunea pe care o avem,pentru ca toti trebuie sa fim botezati,toti trebuie sa avem Duhul Sfant,toti credem in evanghelie…nu putem fi copiii lui
  Dumnezeu,daca nu indeplinim toate acestea..

  ,,suntem:
  Botezati…deci suntem baptisti???????
  Avem Duhul sfant,suntem penticostali?????????????
  Credem in Evanghelie…suntem crestini dupa evanghelie???????????????? . :)

 27. nici eu nu-s penticostal dar tot cred in botezul cu Duhul Sfant.
  m-au ajutat si marturiile dintr-o carte sa-mi arunc ochii in afara granitei confesionale:
  Experiente cu Duhul Sfant · de Leona Frances Choy
  sunt doar marturii, interviuri

 28. D_mnul Isus lea spus ucenicilor;Nu va departati de erusalim ci asteptati acolo,pina veti primi fagaduinta tatalui, le-a zis el,ati auzit-o de la mine. Ei terbuiau doar sa astepte acolo,pentru-ca au crezut in el restul a facut el.Uurmatorul vers.14 Toti acestea staruiau cu un cuget in rugaciune si in cereri… Ap.Pavel nu spune ca ei staruiau dupa duhul sfint.Cap.2vers.1 In zioua Cincizecimii erau toti impreuna in acelasi loc. Iarasi, nu spune ca ei staruiau.Vers. 6 Cind sa auzit sunetul acela,multimea sa adunat si a ramas incremenita;pentruca fiecare ii auzea vorbind in limba lui.

 29. cel mai urat e faptul ca religia penticostala si religia baptista sunt ca doua partide care se lupta pentru putere. care sa aiba mai multi adepti. nu o zic din rautate, ci din cauza ca se fac prea multe exagerari in leg cu ambele religii si ne contrazicem unii cu altii, de multe ori intr-un mod rautacios. lumea crestina a fost separata in cei care au botezul cu Duhul sfant [si mi se pare ca se confunda f mult primirea Duhului Sfant si locuirea Lui in noi cu vorbirea in limbi..si asa cum ati mai spus…pare ca vobirea in limbi e un scop in sine…] si cei ce nu il au pentru ca poate nu vorbesc in limbi sau nu prorocesc..sau nu ii aude nimeni…dar de unde stim ca nu vorbesc singuri in camaruta lor? stiu frati care au darul vindecarii in biserica pe care o frecventez. Acesta nu e tot de la Dumnezeu? nu e tot dar de-al Duhului Sfant? Poate ca lumea s-a prea departat de adevarul Scripturii. Prea multa rautate intre confesiunile religioase. Exact ca si intre partidele politice…religia a devenit politica…nu cred ca ii place lui Dumnezeu sa ne muscam si sa ne mancam unii pe altii [fapt ce duce la nimicirea unora de catre ceilalti… – Galateni 5:15-16]. Dumnezeu vrea sa avem dragoste unul pentru celalalt. Daca nu avem dragoste degeaba vorbim in limbi, degeaba prorocim…pentru ca nu ne foloseste la nimic.[1 Corinteni 13] si daca avem dragoste unii fata de altii, oare mai exista dezbinare? sentimente de repulsie?
  Dumnezeu ne vrea pentru El, vrea sa ne dorim sa fim curati si sa ii cerem sa ne calauzeasca cu Duhul Sau cel Sfant. Fiecare religie are minusurile ei, exagerarile ei…din pacate…
  fara suparare, dar am intalnit multi penticostali care cand auzeau de staruinta in rugaciune se gandeau direct la staruinta care se face la bisericile penticostale pentru a primi botezul cu Duhul Sfant. Mie nu mi se pare potrivit lucrul acesta, la fel ca si faptul ca se confunda de multe ori botezul cu Duhul Sfant cu vorbirea in limbi. Pavel ne indeamna sa staruim in rugaciune, dar eu [si nu numai] cred ca nu se refera express la botezul cu Duhul Sfant, ci si la alte lucruri, probleme cu care se confrunta oamenii.
  Cat despre mediul in care se face staruinta, cred ca are un impact mare asupra celor ce vor sa primeasca botezul cu Duhul Sfant…faptul ca se roaga toti cu voce tare si repeta de multe ori aceeasi rugaciune. Desi unii care mi-au spus ca au primit botezul spuneau ca nu le-a repetat nimeni in ureche, oricum mi se pare ca daca tot rostesti aceleasi cuvinte tu insuti…avand si un fond galagios sunt foarte mari sanse sa transpiri si sa tremuri..sa plangi…si sa vorbesti in limbi, dar nu intr-un mod autentic… mi se pare destul de complicata doctrina legata de Duhul Sfant. fiecare are interpretarea lui si sunt deja prea multe interpretari…oricum, am auzit de oameni care au primit botezul cu Duhul Sfant in camera lor, rugandu-se singuri…deci nu cred ca trebuie neaparat staruinta de la biserica unde esti influentat si de mediu. si oricum, darurile Duhului Sfant se dau dupa cum voieste El. Vorbirea in limbi cui vrea, prorocia cui vrea…si celelalte la fel. sper ca ati inteles ce am vrut sa spun si ca nu v-am starnit sentimente de dispret, pentru ca nu asta era intentia mea… eu am spus cam ce am realizat si ce am auzit…si am auzit multe legate de acest subiect…si prea multe interpretari, incat nici nu mai stiu exact ce sa cred..si poate de prea multe ori adaugam la Scriptura, ceea ce ni se spune in Biblie sa nu facem…Eu vreau sa cred in Tatal, in Fiul si in Duhul Sfant si sa traiesc asa cum este placut inaintea Lui. Poate Duhul are daruri si pentru mine, pe care mi le va da in momentul in care voi intelege cu adevarat sensul jertfei Domnului Isus…si poate nu vorbirea in limbi..poate altele….si sper sa fiu de folos celor din jurul meu si dragostea sa fie principalul atribut al meu, pentru ca degeaba facem lucruri….fara a ne iubi unii pe altii…Domnul sa ne ajute sa nu ne razboim intre noi!

 30. Eu sint penticostal,dar sint de acord, ca erorile tre buesc corectate.De ex.Biblia ne invata in felur urmator.1corinteni 14-2 In adevar,cine vorbeste in alta limba,nu vorbeste oamenilor,ci lui dumnezeu;caci nimeni nu-l intelege,si,cu duhul,el spune taine. Vers.16 .Altmintrelea,daca aduci multumiri cu duhul,cum va raspunde Amin la multumirile,pe care le aduci tu,cel lipsit de daruri,cind el nu sie ce spui ? Negresit,tu multumesti lui D_zeu foarte frumos,dar celalalt nu ramine zidit sufleteste. Deci fratilor daca unu cind vorbeste in limbi,ii vorbeste lui D_zeu,ii multumeste,ii cinta, il lauda, il preamareste etc.inseamna ca vorbeste cu D_zeu,nu D_zeu, vorbeste oamenilor,si nici bisericii.Deci, cum face cel ce talmaceste de spune;Asa-ti vorbeste D_mnul poporule,daca vei sta aproape,si daca te vei ruga,nu te voi lasa si nu tevoi abandona etc. sau asculta frate sau sora ce_ti vorbeste D_mnul etc.etc…Fratilor e o mare eroare doctrinala, e un fals,vorbirea in limbi nu e o prorocie. Si mai sint altele de erori..Haideti sa studiem biblia.D_mnul sa ne ajute

 31. dar totusi, sunt cazuri in care oamenii vorbeau in limbi omenesti, asa cum a fost si la Cinzecime. Acolo toti vorbeau in limbile pamantesti ca fiecare sa auda Cuvantul. Si in vremurile noastre am auzit cazuri, precum cel al lui Billy Graham si anume ca a fost plecat intr-o misiune in Rusia si el nu stia rusa deloc si avea un traducator care i se parea ca nu traduce bine si pur si simplu s-a apucat sa vorbeasca in rusa. nu stiu cat e de adevarat, dar se poate sa fie daca si la Cinzecime a fost. deci vorbirea in limbi nu e doar vorbire in limbi ingeresti. Domnul te poate folosi in misiune dandu-ti vorbirea in limbi omenesti, nu?

 32. C2P4. In biblie avem cazuri, daca nu gresesc ,numai unde, toti vorbeau limbi omenesti.Nu am gasit, unde scrie ,ca cineva vorbea in limbi ingeresti ,si alt-cineva talmacea.De limbi ingeresti, spune Ap. pavel ,ca chir daca, as vorbi, in limbi omenesti si limbi ingeresti,si nu am dragoste…..Pe vremea ucenicilor, toti la umplerea cu Duhul sfant, vorbeau, in limbi omenesti.Iar in carti ,ori-cine poate scri,ori ce comoditati, sa-u interese.Si eu am citit o carte,care spunea ca la inceputul miscarii pentic. in america,primii care au vorbit in limbi,in 1901-1902 au mers, sa evanghelizeze lumea, prin vorbirea in limbi si au dat gres.Rezultatele, nu au fost dupa asteptarile lor.

  • Cum putem face diferenta intre vorbirea in limbi ca semn al botezului si rugacunea personala in alte limbi daca nu cunoastem in ce limba vorbeste .La cincizecime ucenici au vorbit in limbi cunoscute de cei prezenti dar azi in ce limba vorbesc cei botezati cu Duhul Sfint .
   Spre exemplu intr-o adunare era prezent un crestin englez iar in ziua respectiva la o rugaciune o tinara a fost botezata cu Duhul Sfint iar englezul a intrebat pe pastorul bisericii ce studii universitare are tinara deoerece i-a vorbit lucruri minunate a lui Dumnezeu intr-o limba moarta de citeva mii de ani.

 33. C2P4,uite eu cred ca acest”nume’ al tau..nu e conform cu Biblia . :)
  Stii de ce,pentru ca nu e adevarul…Sper ca nu te superi,dar noi ar trebui sa fim altfel deact cei din lume..
  In privinta darurilor,cred ca ai un dar macar,pentru ca Duhul Sfant daruieste fiecaruia altceva..poti avea darul mangaierilor,al indemnurilor,
  al milosteniei,al rugaciunii,imbarbatarii,discernerii duhurilor…
  Dar,daca nu avem plinatatea Duhului,pe care o primim prin rugaciune,smerenie si ascultare…nu se va spune”Plecati de aici,caci nu va cunosc..”
  „cum Doamne,am scos draci in Numele Tau…..”
  ‘Pleacati de aici voi care lucrati faradelege,,,”
  Asta ar trbui sa ne dea de gandit,ca acesti oameni au stapanit si duhurile,au scos dracii,au vindecat,au facut minuni,,,si totusi…..
  Domnul ii respinge,,,

 34. Laurentiu,dami te rog o explicatie,cuprivire la vorbirea in limbi si talmacirea limbilor. Daca ai citit comentariul meu. multumesc. D-nul sa te lumineze.

 35. Nu m-am gandit ca astepti raspuns la comentariul tau. M-am gandit ca e pur si simplu o parere pe care ti-o afirmi.

  Biblia vorbeste de limbi pe care nimeni nu le intelege (1Cor.14:2)Omul care vorbeste in limbi spune taine cu duhul lui (1Cor 14:2). E o vorbire extatica, spirituala…atunci cand e personala.
  In schimb, vorbirea in alte limbi in public trebuie insotita de talmacire si, da, ai dreptate, cazurile pe care le vedem in Scriptura fac referire la limbi omenesti.

 36. Scuzama te rog,vad ca esti foarte diplomatic.Ce-ia ce am comentat eu, nu este o parere,este ce-ia ce,e scris in biblie.Toti cei care au fost umpluti, cu D-ul Sfint,pe vremea Ap.vorbeau, in limbi omenesti.Nu avem,in biblie un text, unde sa ne dea de inteles,ca cei umpluti de D-ul Sfint vorbeau intr-o limba extatica.In schimb,ce-ia ce spui tu,ca biblia borbeste,in (1 cor. 14: 2) sint limbi care,nimeni nu le intelege,inafara de cei care au darul talmacirii.Pentru-ca daca nu ar fi fost asa, Ap. Pavel, nu ar fi continuat discursul cu vers.5,6,7,8,si 9. Dami te rog, un text biblic,unde spune ca, cei umpluti cu D-ul Sfint sau (botezati cu D-ul Sint) vorbeau intro limba extatica sau ingerreasca.Dupa textele biblice,vorbirea in limbi,este spre zidirea bisericii ,dar numai atunci cind este urmata, de o talmacire.Zidire sufleteasca ,personala,este atunci cind nu este urmata de o talmacire,dar in cazul acesta, biblia ne invata ,ca e mai bine sa nu o facem in biserica ,daca nu e talmacita, ca nu zideste pe nimeni. Multumesc anticipat.D-zeu, sa te lumineze si sa te intareasca,sint convins ca are nevoe de oameni ca tine,sa poata face o reforma,in biserica penticostala.

 37. O alta carte buna pentru subiectul in discutie: Prezenta si lucrarea Duhului Sfant, de R. A. Torrey.

  Iar in curs de aparitie, alte doua carti deosebite: Botezul in Duhul,
  de Frank D. Macchia si Pavel, Duhul şi oamenii lui Dumnezeu,
  de Gordon D. Fee.

  In rest, Fiti plini de Duh!

 38. Alte doua carti in limba engleza:

  The baptism with the Holy Spirit, de R.A. Torrey (pdf, in stanga)

  http://www.archive.org/details/baptismwithholys00torr

  Initial Evidence, de G.W. North
  un autor mai putin cunoscut la noi, dar nu mai putin plin cu Duhul Sfant. Intregul articol e foarte util studiului personal insa pentru cine doreste, antepenultima pagina „A New Heart” contine marturia acestui om binecuvantat folosit de Dumnezeu…

  http://mp3.biblebase.com/pdfs/initialevidence.pdf
  http://wiki.biblebase.com/index.php?title=G_W_North_Writings

 39. 1 Corinteni 12:13 spune: „Noi toti, in adevar, am fost botezati de un singur Duh, ca sa alcatuim un singur trup”

  Se refera acest verset la botezul cu Duhul Sfant asa cum e el mentionat in articol? Sau are alt inteles?

 40. Versetul acesta e folosit ca sa se argumenteze ca in momentul nasterii din nou ai primit si botezul cu Duhul Sfant. Adica atunci cand ai intrat in Trupul lui Hristos, prin pocainta, ai fost si botezat cu Duhul. Ca penticostali, noi credem ca botezul cu Duhul este o experienta separata de convertire. Deci 1Corinteni 12:13 nu se refera la experienta botezului cu/in Duhul Sfant, ci la lucrarea de convertire, atunci cand credinciosul este „scufundat” in Trupul lui Hristos, devine parte a Trupului lui Hristos.

 41. Am citit comentariile dumneavoastra si mi-am dat seama de multe pareri diferite unele de altele. Un sfat al meu este ca sa studiat Biblia cu privire la botezul cu Duhul Sfant, dar sa nu va grabiti si nici sa tineti cont de doctrina bisericii sau organizatiei din care faci parte.Trebuie sa tinem cont caci Cuvantul lui Dumnezeu ne este dat de acum 2000 de ani iar Bisericile din care facem parte de aprox. 100 de ani. Aceasta inseamna ca Dumnezeu nu a lasat cuvantul Sau scris nici pentru Penticostali, nici pentru Baptisti, Crestini dupa Evanghelie, Adventisti sau celor care fac parte din cele peste 2500 de organizatii religioase la nivel mondial. Trebuie sa luam in calcul ca denumirile bisericilor din care facem parte le-au pus oamenii si fiecare si-au facut cate o doctrina pe care o apara cu tarie. Nu trebuie sa tratam cu atata usurinta lucrarea Duhului Sfant ca nu cumva sa Il intristam. Dumnezeu sa va dea lumina si intelepciune in studierea Cuvantului cu privire la Duhul Sfant.

 42. imi pare bine ca invatati oameni si pe internet. domnul sa va bine cuvinteze pe toti

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 222 de alți urmăritori